Ligazemst.be

Liga Groot Zemst speelt zaalvoetbal volgens de spelreglementen van de B.Z.V.B. Liga Groot Zemst heeft een eigen Intern Reglement.

A. ALGEMEEN
B. DE LICENTIEAANVRAAG
C. DE LICENTIELIJST
D. HET WEDSTRIJDBLAD
E. DE WEDSTRIJDEN
F. FORFAITS
G. BETALINGEN
H. BRIEFWISSELING
I. VERGADERINGEN
J. BOETES

A. ALGEMEEN

 • A.01 Liga Groot Zemst is aangesloten bij de Vlaamse Zaalvoetbalbond Brabant onder het Stamnummer 1990.
 • A.02 Er wordt zaalvoetbal gespeeld volgens de reglementen van de B.Z.V.B.
 • A.03 Het secretariaat is van maandag tot vrijdag bereikbaar enkel per mail rudi.vda@proximus.be
 • A.04 De ploegverantwoordelijke moet minimum 18 jaar oud zijn en moet tevens een licentie hebben bij de ploeg waarbij hij is aangesloten.
 • A.05 De ploegafgevaardigde heeft de uitsluitende bevoegdheid, maar ook de plicht, alle officiële stukken te ontvangen, te versturen en te ondertekenen.
 • A.06 Indien door schorsing, langdurige ziekte of vakantie de ploegafgevaardigde niet in staat is zijn functie naar behoren uit te oefenen, mag een plaatsvervanger aangeduid worden. Deze wijziging moet door de plaatsvervangende ploegverantwoordelijke schriftelijk of per mail aan het secretariaat worden meegedeeld.
 • A.07 Elke ploeg moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven op de daartoe vastgestelde uiterste inschrijvingsdatum 30/06/xx met het formulier dat door de Liga ter beschikking wordt gesteld. Ook de betaling van het lidgeld aangeduid op het inschrijvingspapier moet betaald worden voor 30/06/xx.De licenties voor de spelers wordt betaald voor 31/08/xx.
 • A.08 Indien het inschrijvingsgeld niet gestort werd voor de door de Liga vastgestelde datum 30/06/xx wordt de ploeg beschouwd als ontslagnemend, wordt na de vastgestelde datum het inschrijvingsgeld toch nog betaald dan dient er gestart te worden als nieuwe ploeg in de laagste reeks.
 • A.09 Iedere ploeg is verantwoordelijk voor zijn spelers, afgevaardigden en supporters.
 • A.10 Bij aanvang van de eerste competitiewedstrijd moet de ploeg over minstens vijf (5) actieve leden beschikken.
 • A.11 Bij de Liga Zemst wordt zaalvoetbal gespeeld door twee ploegen bestaande uit elk maximum tien spelers op het wedstrijdblad.(er mogen natuurlijk meer spelers in de ploeg ingeschreven zijn)
 • A.12 Een ploeg kan enkel geschrapt worden door het dagelijkse bestuur indien zij, nadat de procedure terzake is uitgeput, haar geldelijke verplichtingen tegenover de Liga of een andere aangesloten ploeg niet nagekomen is.
 • A.13 Liga Zemst spreekt zelf geen straffen uit bvb. rode kaarten, klachten tegen scheidsrechters, wedstrijd verloop enz. deze uitspraken gebeuren door de V.Z.V.B.
 • A.14 De Interne Reglementen kunnen te allen tijde aangepast worden.
 • A.15 Alle adreswijzigingen moeten schriftelijk gemeld worden aan het secretariaat of per mail.
 • A.16 Alle aangeslotenen bij de Liga (licentie) zijn verzekerd bij Ethias.
 • A.17 De inschrijvingsformulieren 1 en 2 nieuw seizoen moeten altijd teruggezonden worden naar het secretariaat voor de vooropgestelde datum. 30/06/xx
 • A.18 Data wedstrijden nieuw seizoen. (Vanaf 2010-2011) Alleen een lijst met data op het daarvoor voorziene formulier wordt aanvaard. De data moeten binnen zijn op het secretariaat voor 30/06/xx. Indien de zaal wordt vastgelegd volgens de kalender schrijf je op het formulier “ Volgens Kalender “.
 • A.19 De steigers en dalers worden aangeduid zoals op de website van de Liga is vermeld.

B. DE LICENTIEAANVRAAG

 • B.01 Door ondertekening van de licentieaanvraag verklaart men zich akkoord met het Interne Reglement van de Liga.
 • B.02 De licentieaanvragen gebeuren op de daartoe bestemde formulieren.
 • B.03 Is duidelijk leesbaar ingevuld in DRUKLETTERS.
 • B.04 Is in het Nederlands opgesteld.
 • B.05 Medisch attest hoeft niet meer.
 • B.06 De aanvraag dient vergezeld te zijn van een recto/verso kopie van de identiteitskaart, op A4 formaat. Het adres op de identiteitskaart en op de licentieaanvraag moet hetzelfde zijn.
 • B.07 Iedere licentieaanvraag moet ondertekend zijn door de ploegverantwoordelijke.
 • B.08 Iedere licentieaanvraag die niet voldoet aan de bovenvermelde punten word teruggestuurd op kosten van de betrokken ploeg + boete.
 • B.09 De licentieaanvragen dienen verstuurd te worden naar het secretariaat. De afzender moet steeds vermeld zijn.
 • B.10 Men is speelgerechtigd vanaf het moment dat de gelicentieerde op de licentielijst voorkomt! Er kunnen altijd uitzonderingen zijn.
 • B.11 Indien de Liga vaststelt dat er toch een speler of afgevaardigde werd opgesteld vooraleer deze op de licentielijst, behalve bij een uitzondering, voorkomt krijgt deze ploeg forfait + boete.
 • B.12 Aansluitingsvoorwaarden:1° De licentieaanvrager kan maar bij één ploeg aangesloten worden in de Liga Zemst.2° Als een ploeg een lid wenst aan te sluiten van wie blijkt dat hij of ex-ploeg financieel niet in orde is met de Liga en indien deze schuld € 25 niet overschrijd zal de openstaande schuld aan de ploeg gefactureerd worden. In geval het bedrag hoger ligt dan € 25 word de ploeg verwittigd en zal de licentie pas gevalideerd worden na betaling van de schuld.3° Deze licentieaanvraag is enkel geldig indien een kopie van de identiteitskaart recto/verso (A4 formaat) van het betrokken lid werd bijgevoegd. Men is speelgerechtigd vanaf het moment dat de GELICENTIEERDE op de licentielijst staat.4° De licentielijst moet ondertekend worden door de ploegverantwoordelijke.
 •  
  5° Verzekeringscontract Liga Groot Zemst:
  ETHIAS
  Prins Bisschopssingel – 73
  3500 – Hasselt
  Tel. 011.28.21.11
   
  Verzekeringspolisnummer: 45.052.060
   
  6° Eventuele ongevalaangiften dienen volledig ingevuld en ondertekend terug gestuurd naar:
  Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw
  Wilselsesteenweg 307
  3010 KESSEL LO
   
 • B.13 Indien men een speler of afgevaardigde aansluit die niet de Belgische Nationaliteit heeft moet deze een bewijs van woonst kunnen voorleggen van een Belgische gemeente.
 • B.14 Er worden licenties gevalideerd tot en met 31 maart.

C. DE LICENTIELIJST

 • C.01 Bij aanvang van het seizoen ontvangt iedere ploeg van de Liga een licentielijst waar alle aangeslotenen op vermeld staan.
 • C.02 De licentielijst moet een datum dragen na 01/08 van het lopende seizoen.
 • C.03 Telkens iemand aansluit word een nieuwe licentielijst verstuurd naar de Ploegverantwoordelijke.
 • C.04 De ploegverantwoordelijke dient de hem toegestuurde licentielijst grondig te Controleren. Alle eventuele wijzigingen, zoals schrijffouten, adreswijzigingen enz. dienen onverwijld schriftelijk aan het secretariaat vermeld te worden.
 • C.05 Iedereen die deelneemt aan een wedstrijd, zowel speler als afgevaardigde moet voorkomen op de licentielijst, zoniet forfait.
 • C.06 Schrappingslijst: De schrappingslijst moet teruggezonden worden voor 30 juni naar het secretariaat.

D. HET WEDSTRIJDBLAD

Het wedstrijdblad is, zowel voor de betrokken ploegen als voor de scheidsrechter, een heel belangrijk document. Men mag zelfs stellen dat het een onmisbaar naslagwerk is van de gespeelde wedstrijden.
 • D.01 Bij iedere wedstrijd dient een wedstrijdblad te worden ingevuld, zelfs indien een ploeg niet komt opdagen. Het origineel (wit) dient opgestuurd naar het secretariaat.
 • D.02 het wedstrijdblad dient behoorlijk (in DRUKLETTERS) te worden ingevuld.
 • D.03 De wedstrijdbladen moeten uiterlijk de dag na de wedstrijd per gewone post verstuurd worden (poststempel telt) de afzender (nummer of naam van de ploeg) moet steeds vermeld staan op de achterzijde van de omslag. Of in de bus op het secretariaat gepost worden.
 • D.04 Indien het wedstrijdblad na twee aanmaningen nog steeds niet is toegekomen op het secretariaat verliest de ploeg de desbetreffende wedstrijd met forfait.
 • D.05 De verantwoordelijke van de thuisploeg vult het bovenste gedeelte van het wedstrijdblad volledig in (DRUKLETTERS)
 • D.06 Door beide ploegen, Naam + stamnummer, rugnummers – naam – voornaam – geboortedatum – licentienummer – idem voor afgevaardigden.
 • D.07 Nummer van de wedstrijd = verplicht.
 • D.08 De beide kapiteins plaatsen hun naam en handtekening op de voorziene plaats.
 • D.09 Het wedstrijdblad wordt ingevuld door de thuisploeg en geeft dit, samen met de Identiteitskaarten en de licentielijst, ten laatste 15’ voor de wedstrijd aanvangt aan de scheidsrechter, zodat de bezoekende ploeg die daar kan halen en zo ten laatste 10’ voor de wedstrijd aanvangt terug bij de S.R. is.
 • D.10 Schrijf nooit iemand op het wedstrijdblad zonder geldig identiteitsbewijs. Ook niet Als de scheidsrechter u verkeerd adviseert door dit probleem te simplificeren met “ in orde na kruisje en handtekening “: voor de scheidsrechter is dan alles in orde, echter niet voor de ploeg, want die word met een forfait en boete bestraft.
 • D.11 Spelers of afgevaardigden die geschorst zijn voor alle FUNCTIES nooit op het wedstrijdblad vermelden.Er zijn vier geldige identiteitsbewijzen: 1° De Identiteitskaart. 2° Het rijbewijs. 3° Geldige reispas. 4° Bewijs van aangifte van verlies. (politie of gemeente)
 • D.12 Indien de ploeg slechts vier spelers heeft ingevuld laat de scheidsrechter de 5de lijn open, maar doorstreept de volgende.
 • D.13 De licentielijst blijft in het bezit van de scheidsrechter tot na de wedstrijd. De identiteitsbewijzen worden voor de aanvang van de wedstrijd terug overhandigd aan de ploegverantwoordelijken.
 • D.14 De terreinafgevaardigde moet er op toezien dat de scheidsrechter duidelijk zijn gegevens invult op het wedstrijdblad. Naam, Nummer, Verplaatsingsonkosten en aftekenen.
NA DE WEDSTRIJD
 • D.15 De scheidsrechter vervolledigt het wedstrijdblad.
 • D.16 De terreinafgevaardigde en de kapitein van de bezoekers tekenen voor akkoord.
 • D.17 De scheidsrechter tekent als allerlaatste het wedstrijdblad af.
 • D.18 De scheidsrechter overhandigt het wit en het rode aan de thuisploeg en het geel aan de bezoekers.
 • D.19 LET OP THUISPLOEG de naam van de scheidsrechter moet vermeld staan.
 • D.20 Een gelegenheidsscheidsrechter moet in het bezit zijn van een licentie.
 • D.21 Het wedstrijdblad moet ten laatste vijf dagen na de wedstrijd op het secretariaat zijn.
 • D.22 Indien de scheidsrechter het witte wedstrijdblad meeneemt voor een bepaalde reden, moet de thuisploeg steeds het rode exemplaar of een kopie opsturen naar het secretariaat.

E. DE WEDSTRIJDEN

 • E.01 De competitiewedstrijden van de Liga worden gespeeld in heen – en terug–wedstrijden.
 • E.02 Aan iedere wedstrijd zijn TWEE punten verbonden: ze worden verworven door het winnende team of in geval van gelijk spel ieder EEN punt.
 • E.03 De ploeg die over het totaal van de wedstrijden van haar reeks de meeste punten behaalt, word eerst gerangschikt.
 • E.04 De wedstrijden van de Liga moeten begonnen worden van maandag tot vrijdag tussen19h00 en 22h30.
 • E.05 De bezoekende ploeg moet minimum 15 min. voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn en haalt het wedstrijdblad bij de scheidsrechter.
 • E.06 De terreinafgevaardigde van de thuisploeg moet minimum 30 min. voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
 • E.07 Een wedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen elk bestaand uit maximum 10 spelers, van wie één doelverdediger moet zijn.
 • E.08 Een wedstrijd mag enkel beginnen indien elke ploeg VIER speelklare spelers, waarvan één als doelverdediger (als thuisploeg dus vier spelers en een terreinafgevaardigde) op het speelveld heeft. Indien binnen de vijf min. na het voorzien aanvangsuur de in gebreke zijnde ploeg niet de vereiste vier spelers heeft mag de wedstrijd niet meer doorgaan en is forfait.
 • E.09 Opdat een wedstrijd zou kunnen starten met meer dan vijf min. vertraging moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn. Beide ploegen moeten ermee akkoord gaan. Dit akkoord of niet akkoord moet genoteerd worden door de beide ploegafgevaardigden.
 • E.10 De thuisploeg staat in voor het scorebord.
 • E.11 De thuisploeg zorgt voor de verfrissingdrank tijdens de rust voor de bezoekers en de scheidsrechter.
 • E.12 De thuisploeg moet steeds een verbandkoffer bij zich hebben, met de wettelijke voorziene benodigdheden.(verplicht) vb. zoals in de auto.
 • E.13 De kapitein is verplicht een armband te dragen, evenals de terreinafgevaardigde enz.
 • E.14 De spelers moeten met opgetrokken kousen de wedstrijd aanvangen.
 • E.15 De thuisploeg is verplicht met een reserve uitrusting, van een andere kleur dan deze van de officiële opgegeven kleur van de bezoekers aan te treden indien deze hetzelfde van kleur zijn.
 • E.16 We spelen met halfbotsende ballen.
 • E.17 Ingeval de scheidsrechter afwezig is en de terreinafgevaardigde word scheidsrechter dan moet er geen terreinafgevaardigde zijn(de wedstrijd moet steeds doorgaan)Bij afwezigheid van de S.R. is diegene die de wedstrijd leidt ook degelijk scheidsrechter en heeft dan ook de leiding over de wedstrijd. De bezoekende ploeg heeft altijd voorrang om een S.R. te kiezen.
 • E.18 Indien de Liga vaststelt dat er een gegronde klacht komt i.v.m. het opstellen van meer dan één nationale speler, zaalvoetbal ,tijdens een wedstrijd, word de ploeg uitgesloten uit de competitie bij Liga Groot Zemst. Uitsluiting = algemeen forfait + boete. Al de behaalde punten van de gespeelde wedstrijden vervallen.
 • E.19 Wat te doen indien geen van beide ploegen een wedstrijdblad bij heeft. Alle gegevens moeten genoteerd worden op een blanco papier, is dit niet voorhanden dan mogen de gegevens zelfs op een bierkaartje genoteerd worden (bij manier van spreken) de wedstrijd moet steeds doorgaan al zegt de scheidsrechter van niet. De thuisploeg krijgt een boete.
 • E.20 De aanduiding van de scheidsrechter gebeurt door de provinciale scheidsrechter commissie.
 • E.21 Bij een wedstrijdwijziging wordt het formulier dat daarvoor is voorzien ingevuld. Deze aanvraag moet drie weken voor de geplande wedstrijddatum opgestuurd worden of gemaild. Er wordt een formulier per ploeg bezorgt dat moet ingevuld worden voor 15/07/xx.
 • E.22 De wedstrijduitslagen moeten nu doorgebeld worden. De thuisploeg is VERPLICHT de uitslag door te bellen en dit vóór middernacht op de dag van de wedstrijd.( Uitzondering: bij technische problemen of een constante bezettoon, gelieve dan de dag erop nog eens te proberen, enkel bij deze uitzonderingen wordt de tijd verlengt tot 12u00 's middags, de dag na de wedstrijd ). DOORBELLEN VAN DE UITSLAGEN 0900/28.8.28 Er wordt uitgelegd wat er moet gedaan worden.
 • E.23 Er wordt onder geen enkel beding contact opgenomen met de VZVB, via mail, telefonisch, Of op eender welke manier, alles gaat via het bestuur.
 • E.24 Iedere ploeg mag 1 wedstrijdwijziging per seizoen doen, anders is het gewoon forfait voor de wedstrijd.
 • E.25 Bij de bekerwedstrijden betalen de twee ploegen de helft van de totale som voor de zaal en de scheidsrechter. Behalve in de finale dan betaald de Liga. De thuisploeg zorgt wel voor de drank van de bezoekers en de SR.

F. FORFAITS

 • F.01 Een ploeg die tijdens het seizoen DRIEMAAL (3) een Sportief Forfait geeft of krijgt word uitgesloten, zowel voor de competitie als voor de bekerwedstrijden = ALGEMEEN FORFAIT
 • F.02 Indien die ploeg het volgende seizoen terug aansluit start de ploeg in de laagste reeks.
 • F.03 Bij zowel een administratieve als sportieve forfait wordt de uitslag van de wedstrijd bepaald op 5 – 0 ten nadele van de in gebreke zijnde ploeg.
 • F.04 ADMINISTRATIEF FORFAIT:1° Bij niet betaling binnen de vooropgestelde termijn na de 3de aanmaning.2° Mogelijke uitspraken van het Bestuur.3° Nog niet speelgerechtigd zijn en deelnemen aan een wedstrijd, idem afgevaardigden.
 • F.05 SPORTIEF FORFAIT: 1° Een ploeg die in een bepaalde officiële wedstrijd niet aantreed of niet mag aantreden wegens een inbreuk op de reglementen word bestraft met het verlies van de wedstrijd forfait en een boete, in de boete zijn alle kosten verrekend, eveneens een vaste som voor de tegenpartij. 2° Iedere ploeg die het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter wordt als forfaitgevend beschouwd. Indien beide ploegen om één of andere reden weigeren de wedstrijd te spelen, verliezen beiden met forfait. 3° Opstellen van een speler of afgevaardigde zonder geldige identiteitskaart. 4° Deelnemen aan een wedstrijd terwijl men geschorst is voor alle functies idem voor de afgevaardigden.
 • F.06 AANGEKONDIGDE FORFAIT: Minimum 48 uur voor aanvang van de wedstrijd is vaste boete en geen tegemoetkoming voor de tegenpartij.
 • F.07 ALGEMEEN FORFAIT: Niet betalen van openstaande schulden na vierde aanmaning. Opstellen van meer dan één nationale speler.

G. BETALINGEN

 • G.01 De geldelijke boetes en betalingen aan de Liga moeten binnen de vooropgestelde datum betaald zijn. Bij forfaits of uitspraken van de sportcommissie van de V.Z.V.B. en tijdens de laatste maand van de competitie binnen de 7 dagen. De ploegverantwoordelijke zal hiervan verwittigd worden.
 • G.02 BIJ NIET BETALINGEN: Binnen de vooropgestelde termijn, boete € 20. Eerste aanmaning, boete € 50. Tweede aanmaning, volgende thuiswedstrijd FF en boete € 100. DERDE aanmaning boete € 150 en niet betaald voor de vooropgestelde datum word Algemeen Forfait.
 • G.03 Het wedstrijdnummer en de naam van de ploeg moet steeds vermeld worden bij iedere overschrijving aan de Liga.
 • G.04 Het voor het nieuwe seizoen te betalen inschrijvingsgeld wordt bepaald in februari.
 • G.05 Het inschrijvinggeld wordt niet terug gestort. Indien een ploeg besluit om niet deel te nemen aan de competitie. Zowel nieuwe als bestaande ploegen.
 • G.06 Liga Groot Zemst heeft een eigen boetesysteem.
 • G.07 In geval een ploeg zijn financiële verplichtingen tegenover de Liga op het einde van het seizoen Niet nakomt onverminderd de sancties welke tegenover de ploeg worden bevolen, zijn alle gelicentieerde van de ploeg, elk voor hun deel, gehouden tot betaling van de openbare schuld.
 • G.08 Ploegen die overkomen van de V.Z.V.B. of andere Liga en daar nog schulden hebben, moeten deze eerst via de Liga aanzuiveren. Indien de schulden voor eind september niet betaald zijn zal de desbetreffende ploeg in samenspraak met de V.Z.V.B. uit competitie genomen worden.

H. BRIEFWISSELING

 • H.01 Liga Groot Zemst treedt op als tussenpersoon naar de V.Z.V.B. toe, alle briefwisseling en betalingen gebeuren langs de Liga en niet rechtstreeks naar de V.Z.V.B.
 • H.02 Een klacht of een schrijven kan alleen door de ploegverantwoordelijke gebeuren en moet ondertekend zijn door de ploegverantwoordelijke zoniet word de klacht geklasseerd zonder gevolg.
 • H.03 Klachten worden alleen aanvaard per brief en per mail.
 • H.04 Iedere schriftelijke/mail klacht wordt behandeld door een bestuursvergadering.
 • H.05 Bij alle briefwisseling/mail steeds de naam en ploegnummer vermelden.
 • H.06 Klachten tegenover scheidsrechters worden steeds doorverwezen naar de V.Z.V.B.

I. VERGADERINGEN

 • I.01 Er wordt per seizoen één algemene vergadering gehouden op het einde van het seizoen. Op de algemene vergadering moet minstens één (1) lid van iedere ploeg aanwezig zijn.
 • I.02 Bij een algemene vergadering die voor een uitzonderlijk voorval wordt samengeroepen Is iedere ploeg eveneens verplicht aanwezig te zijn.
 • I.03 Bij oproeping tot verschijnen tijdens een bestuursvergadering is men verplicht aanwezig te zijn. De betrokken ploeg wordt hiervan op de hoogte gebracht.

J. BETALINGEN EN BOETES ( vanaf 27 april 2016 )

Betaling inschrijving € 225,00 ( per ploeg) Ploegen met meer dan één team betalen per team € 100,00 bij. ( één licentielijst per team) Licenties € 16,00 per speler ( met kopij recto/verso ID.) Opmerking: Geen zelfde speler meer in twee ploegen bij de Liga.

Laattijdig verzenden wedstrijdblad.

 • Code 01: 1 ste inbreuk € 3,50
 • Code 02: 2de inbreuk € 7,00
 • Code 03: 3de inbreuk € 14,00
 • Code 04: 4de inbreuk en volgende € 30

Laattijdig doorbellen van de uitslagen.

 • Code 05: Niet, verkeerd of laattijdig doorbellen wedstrijduitslag, 1ste inbreuk € 3,50
 • Code 06: Niet, verkeerd of laattijdig doorbellen wedstrijduitslag, 2de inbreuk € 7,00
 • Code 07: Niet, verkeerd of laattijdig doorbellen wedstrijduitslag, 3de inbreuk € 14,00
 • Code 08: Niet, verkeerd of laattijdig doorbellen wedstrijduitslag, 4de inbreuk en volgende € 30,00

Invullen van het WSB.

 • Code 09: Onvolledig of foutief invullen van het WSB € 3,50
 • Code 10: Laattijdige aankomst van het nodige spelerspotentieel waardoor de wedstrijd te laat aanvangt, 1ste inbreuk € 20,00
 • Code 11: Laattijdige aankomst van terreinafgevaardigde, € 20,00
 • Code 12: Gebrek aan organisatie voor, tijdens of na de wedstrijd (BV laattijdig voorleggen van het wedstrijdblad, geen verfrissing,...) € 10,00

Licentielijst.

 • Code 13: Niet vermeldt staan op de licentielijst van een gelicentieerde, per inbreuk € 50,00 en FF
 • Code 14: Niet voorleggen licentielijst € 20,00

Allerlei.

 • Code 15: Gele kaart, per kaart € 10,00
 • Code 16: Rode kaart, per kaart € 20,00 + boete V.Z.V.B.
 • Code 18: Afwezigheid van de clubafgevaardigde op de Algemene Vergadering € 15,00
 • Code 19: Kalenderwijziging, uitgezonderd in geval van overmacht € 20,00 per wedstrijd.
 • Code 20: Algemeen forfait in de loop van het kampioenschap € 200,00
 • Code 21: Bij het stopzetten van een wedstrijd € 30,00
 • Code 22: Geen schrappinglijst indienen € 40,00
 • Code 23: Laattijdig indienen schrappinglijst € 20,00
 • Code 24: Laattijdige inschrijving voor het kampioenschap € 20,00
 • Code 25: Afwezig bij oproeping bestuursvergadering € 50,00
 • Code 26: forfait € 80,00 waarvan € 40,00 voor de tegenstander.
 • Code 27: Geen terrei nafgevaardigde thuisploeg € 15,00
 • Code 28: Laattijdige aankomst terreinafgevaardigde, vermeld op het WSB. € 20,00
 • Code 29: Opstellen van meer dan een nationale € 150,00 + Algemeen Forfait.
 • Code 30: Laattijdig versturen data en uren van de sporthal € 15,00
 • Code 31: Niet aanwezig zijn bij het oproepen van de V.Z.V.B. voor het uitspreken over een dossier, € 25,00
 • Code 32: Boete V.Z.V.B.
 • Gedaan te Mechelen op 27 april 2016