Ligazemst.be

Liga Groot Zemst speelt zaalvoetbal volgens de spelreglementen van de B.Z.V.B. Liga Groot Zemst heeft een eigen Intern Reglement.

A. ALGEMEEN
B. DE LICENTIEAANVRAAG
C. DE LICENTIELIJST
D. HET WEDSTRIJDBLAD
E. DE WEDSTRIJDEN
F. FORFAITS
G. BETALINGEN
H. BRIEFWISSELING
I. VERGADERINGEN
J. BOETES

A. ALGEMEEN

 • A.01 Liga Groot Zemst is aangesloten bij de Vlaamse Zaalvoetbalbond Brabant onder het Stamnummer 1990.
 • A.02 Er wordt zaalvoetbal gespeeld volgens de reglementen van de B.Z.V.B.
 • A.03 Het secretariaat is van maandag tot vrijdag bereikbaar enkel per mail info@ligazemst.be
 • A.04 De ploegverantwoordelijke moet minimum 18 jaar oud zijn en moet tevens een licentie hebben bij de ploeg waarbij hij is aangesloten.
 • A.05 De ploegverantwoordelijke heeft de uitsluitende bevoegdheid, maar ook de plicht, alle officiële stukken te ontvangen, te versturen en te ondertekenen.
 • A.06 Indien door schorsing, langdurige ziekte of vakantie de ploegverantwoordelijke niet in staat is zijn functie naar behoren uit te oefenen, mag een plaatsvervanger aangeduid worden. Deze wijziging moet door de plaatsvervangende ploegverantwoordelijke schriftelijk of per mail aan het secretariaat worden meegedeeld.
 • A.07 Elke ploeg moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven op de daartoe vastgestelde uiterste inschrijvingsdatum 30/06/xx met het formulier dat door de Liga Zemst ter beschikking wordt gesteld. Ook de betaling van het lidgeld aangeduid op het inschrijvingspapier moet betaald worden voor 30/06/xx.De licenties voor de spelers wordt betaald voor 31/08/xx.
 • A.08 Indien het inschrijvingsgeld niet gestort werd voor de door de Liga vastgestelde datum 30/06/xx wordt de ploeg beschouwd als ontslagnemend, wordt na de vastgestelde datum het inschrijvingsgeld toch nog betaald dan dient er gestart te worden als nieuwe ploeg in de laagste reeks.
 • A.09 Iedere ploeg is verantwoordelijk voor zijn spelers, afgevaardigden en supporters.
 • A.10 Bij aanvang van de eerste competitiewedstrijd moet de ploeg over minstens vijf (5) actieve betalende leden beschikken.
 • A.11 Bij de Liga Zemst wordt zaalvoetbal gespeeld door twee ploegen bestaande uit elk maximum tien spelers op het wedstrijdblad.(er mogen natuurlijk meer leden in de ploeg ingeschreven zijn)
 • A.12 Een ploeg kan enkel geschrapt worden door het dagelijkse bestuur indien zij, nadat de procedure terzake is uitgeput, haar geldelijke verplichtingen tegenover de Liga of een andere aangesloten ploeg niet nagekomen is.
 • A.13 Liga Zemst spreekt zelf geen straffen uit. Bvb. rode kaarten, klachten tegen scheidsrechters, wedstrijd verloop enz. deze uitspraken gebeuren door de V.Z.V.B.
 • A.14 De Interne Reglementen kunnen te allen tijde aangepast worden.
 • A.15 Alle adreswijzigingen moeten gemeld worden aan het secretariaat per mail.
 • A.16 Alle aangeslotenen bij de Liga (licentie) zijn verzekerd bij Ethias.
 • A.17 De inschrijvingsformulieren 1 en 2 nieuw seizoen moeten altijd teruggezonden worden naar het secretariaat voor de vooropgestelde datum. 30/06/xx
 • A.18 Data wedstrijden nieuw seizoen. (Vanaf 2010-2011) Alleen een lijst met data op het daarvoor voorziene formulier wordt aanvaard. De data moeten binnen zijn op het secretariaat voor 30/06/xx.
 • A.19 De steigers en dalers worden aangeduid zoals op de website van de Liga Zemst zijn vermeld.

B. DE LICENTIEAANVRAAG

 • B.01 Door ondertekening van de licentieaanvraag verklaart men zich akkoord met het Interne Reglement van de Liga.
 • B.02 De licentieaanvragen gebeuren via ons online adminplatform.
 • B.03 Alle gegevens moeten naar waarheid worden ingevuld.
 • B.04 Is in het Nederlands opgesteld.
 • B.05 Medisch attest hoeft niet meer.
 • B.06 Bij de online aanvraag dient men een recto/verso kopie van de identiteitskaart, op A4 formaat te uploaden.
 • B.07 Iedere licentieaanvraag moet aangevraagd zijn door de ploegverantwoordelijke.
 • B.08 Men is speelgerechtigd vanaf het moment dat de gelicentieerde op de licentielijst/wedstijdblad voorkomt! Er kunnen altijd uitzonderingen zijn.
 • B.09 Indien de Liga Zemst vaststelt dat er toch een speler of afgevaardigde werd opgesteld vooraleer deze op de licentielijst/wedstrijdblad, behalve bij een uitzondering, voorkomt krijgt deze ploeg forfait + boete.
 • B.10 Aansluitingsvoorwaarden:
  1° De licentieaanvrager kan maar bij één Club aangesloten worden in de Liga Zemst.
  2° Als een ploeg een lid wenst aan te sluiten van wie blijkt dat hij of ex-ploeg financieel niet in orde is met de Liga Zemst of Andere Liga en indien deze schuld € 25 niet overschrijd zal de openstaande schuld aan de ploeg gefactureerd worden. In geval het bedrag hoger ligt dan € 25 word de ploeg verwittigd en zal de licentie pas gevalideerd worden na betaling van de schuld.
  3° Deze licentieaanvraag is enkel geldig indien een kopie van de identiteitskaart recto/verso (A4 formaat) van het betrokken lid werd bijgevoegd. Men is speelgerechtigd vanaf het moment dat de GELICENTIEERDE op de licentielijst/wedstrijdblad staat.
 •  
  5° Verzekeringscontract Liga Groot Zemst:
  ETHIAS
  Prins Bisschopssingel – 73
  3500 – Hasselt
  Tel. 011.28.21.11
   
  Verzekeringspolisnummer: 45.052.060
   
  6° Eventuele ongevalaangiften dienen volledig ingevuld en ondertekend terug gestuurd naar:
  Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw
  Wilselsesteenweg 307
  3010 KESSEL LO
   
 • B.11 Indien men een speler of afgevaardigde aansluit die niet de Belgische Nationaliteit heeft moet deze een bewijs van woonst kunnen voorleggen van een Belgische gemeente.

C. DE LICENTIELIJST (In onderhandeling!, niet meer nodig, zie elektronisch wedstrijdblad )

 • C.01 Bij aanvang van het seizoen ontvangt iedere ploeg van de Liga Zemst een licentielijst waar alle aangeslotenen op vermeld staan.
 • C.02 De licentielijst moet een datum dragen na 01/08 van het lopende seizoen.
 • C.03 Telkens iemand aansluit word een nieuwe licentielijst verstuurd naar de Ploegverantwoordelijke.
 • C.04 De ploegverantwoordelijke dient de hem toegestuurde licentielijst grondig te Controleren. Alle eventuele wijzigingen, zoals schrijffouten, adreswijzigingen enz. dienen onverwijld schriftelijk aan het secretariaat vermeld te worden.
 • C.05 Iedereen die deelneemt aan een wedstrijd, zowel speler als afgevaardigde moet voorkomen op de licentielijst, zoniet forfait.
 • C.06 Schrappingslijst: De schrappingslijst moet teruggezonden worden voor 30 juni naar het secretariaat.

D. HET WEDSTRIJDBLAD (vanaf nu elektronisch vooraf ingevuld wedstrijdblad)

Het wedstrijdblad is, zowel voor de betrokken ploegen als voor de scheidsrechter, een heel belangrijk document. Men mag zelfs stellen dat het een onmisbaar naslagwerk is van de gespeelde wedstrijden.
 • D.01 Bij iedere wedstrijd dient een wedstrijdblad te worden ingevuld, indien een ploeg niet komt opdagen, het wedstrijdblad toch laten invullen door scheidsrechters en mailen naar wedstrijdblad@ligazemst.be.
 • D.02 één exemplaar van het wedstrijdblad moet voor aanvang en dezelfde dag afgedrukt worden. In eerste instantie word de versie van de thuisploeg gebruikt, indien vergeten of niet volledig, word de versie van de uitploeg gebruikt.(met boete voor thuisploeg)
 • D.02 Het wedstrijdblad is vooraf ingevuld met alle nodige gegevens en alle info van beide ploegen.
 • D.05 De verantwoordelijken van beide ploegen doorstrepen netjes de spelerslijnen die niet deelnemen aan desbetreffende wedstrijd
 • D.06 Indien niet vooraf ingegeven door de ploeg, moet men de rugnummers nog manueel invullen.
 • D.07 Nummer van de wedstrijd = verplicht.
 • D.08 De beide kapiteins plaatsen hun naam en handtekening op de voorziene plaats.
 • D.09 Het wedstrijdblad wordt afgegeven door de thuisploeg en geeft dit, samen met de Identiteitskaarten, ten laatste 15’ voor de wedstrijd aanvangt aan de scheidsrechter, zodat de bezoekende ploeg die daar kan halen en zo ten laatste 10’ voor de wedstrijd aanvangt terug bij de S.R. is.
 • D.10 Laat NOOIT iemand spelen zonder geldig identiteitsbewijs. Ook niet Als de scheidsrechter u verkeerd adviseert door dit probleem te simplificeren met “ in orde na kruisje en handtekening “: voor de scheidsrechter is dan alles in orde, echter niet voor de ploeg, want die word met een forfait en boete bestraft.
 • D.11 Spelers of afgevaardigden die geschorst zijn voor alle FUNCTIES worden nooit op het wedstrijdblad vermeld.Er zijn vier geldige identiteitsbewijzen: 1° De Identiteitskaart. 2° Het rijbewijs. 3° Geldige reispas. 4° Bewijs van aangifte van verlies. (politie of gemeente)
 • D.12 Indien de ploeg slechts vier spelers heeft ingevuld, geeft men 2 spelers op die nog "onderweg" zijn aan de scheidsrechter, deze kunnen na de wedstrijd al dan niet alsnog geschrapt worden.
 • D.13 Het wedstrijdblad blijft in het bezit van de scheidsrechter tot na de wedstrijd. De identiteitsbewijzen worden voor de aanvang van de wedstrijd terug overhandigd aan de Kapitein.
 • D.14 De thuiskapitein moet er op toezien dat de scheidsrechter duidelijk zijn gegevens invult op het wedstrijdblad. Naam, Nummer, Verplaatsingsonkosten en aftekenen.
NA DE WEDSTRIJD
 • D.15 De scheidsrechter vervolledigt het wedstrijdblad.
 • D.16 De thuiskapitein en de kapitein van de bezoekers tekenen voor akkoord.
 • D.17 De scheidsrechter tekent als allerlaatste het wedstrijdblad af.
 • D.18 De scheidsrechter overhandigt het wedstrijdblad aan de thuisploeg.
 • D.19 LET OP! THUISPLOEG => de naam en nummer van de scheidsrechter MOET vermeld staan, alsook de verplaatsingsonkosten.
 • D.20 Een gelegenheidsscheidsrechter moet in het bezit zijn van een licentie.
 • D.21 Het wedstrijdblad moet voor 23u59 de dag van de wedstrijd in onze mailbox (wedstrijdblad@ligazemst.be) toekomen, wedstrijd en/of wedstrijdnummer steeds vermelden in onderwerp.
 • D.22 Indien het wedstrijdblad na twee aanmaningen nog steeds niet is toegekomen in onze mailbox, verliest de ploeg de desbetreffende wedstrijd met forfait.
 • D.23 Indien de scheidsrechter het wedstrijdblad meeneemt voor een bepaalde reden, moet de thuisploeg nog steeds een scan/foto opsturen naar wedstrijdblad@ligazemst.be.

E. DE WEDSTRIJDEN

 • E.01 De competitiewedstrijden van de Liga Zemst worden gespeeld in heen– en terugwedstrijden.
 • E.02 Aan iedere wedstrijd zijn DRIE punten verbonden: ze worden verworven door het winnende team of in geval van gelijk spel ieder EEN punt.
 • E.03 De ploeg die over het totaal van de wedstrijden van haar reeks de meeste punten behaalt, word eerst gerangschikt.
 • E.04 De wedstrijden van de Liga Zemst moeten aanvangen van maandag tot vrijdag tussen 19h00 en 22h30.
 • E.05 De bezoekende ploeg moet minimum 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn en haalt het wedstrijdblad bij de scheidsrechter.
 • E.06 De kapitein van de thuisploeg moet minimum 30 min. voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
 • E.07 Een wedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen elk bestaand uit maximum 10 spelers, van wie één doelverdediger moet zijn.
 • E.08 Een wedstrijd mag enkel beginnen indien elke ploeg VIER speelklare spelers, waarvan één als doelverdediger op het speelveld heeft. Indien binnen de vijf min. na het voorzien aanvangsuur de in gebreke zijnde ploeg niet de vereiste vier spelers heeft mag de wedstrijd niet meer doorgaan en is forfait.
 • E.09 Opdat een wedstrijd zou kunnen starten met meer dan vijf min. vertraging moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn. Beide ploegen moeten ermee akkoord gaan. Dit akkoord of niet akkoord moet genoteerd worden door de beide ploegkapiteins.
 • E.10 De thuisploeg staat in voor het scorebord.
 • E.11 De thuisploeg zorgt voor de verfrissingdrank tijdens de rust voor de bezoekers en de scheidsrechter.
 • E.12 De thuisploeg moet steeds een verbandkoffer bij zich hebben, met de wettelijke voorziene benodigdheden.(verplicht) vb. zoals in de auto.
 • E.13 De kapitein is verplicht een armband te dragen, evenals coaches, delegé, enz.
 • E.14 De spelers moeten met opgetrokken kousen tot minimum onder knie de wedstrijd aanvangen.
 • E.15 De thuisploeg is verplicht met een reserve uitrusting, van een andere kleur dan deze van de officiële opgegeven kleur van de bezoekers aan te treden indien deze hetzelfde van kleur zijn.
 • E.16 We spelen met halfbotsende ballen.
 • E.17 Ingeval de scheidsrechter afwezig is, is diegene die de wedstrijd leidt ook degelijk scheidsrechter en heeft dan ook de leiding over de wedstrijd. De bezoekende ploeg heeft altijd voorrang om een S.R. te kiezen.
 • E.18 Indien de Liga vaststelt dat er een gegronde klacht komt i.v.m. het opstellen van meer dan één nationale zaalvoetbalspeler tijdens één wedstrijd, word de ploeg uitgesloten uit de competitie bij Liga Zemst. Uitsluiting = algemeen forfait + boete. Al de behaalde punten van de gespeelde wedstrijden vervallen.
 • E.19 Wat te doen indien geen van beide ploegen een wedstrijdblad bij heeft. Alle gegevens moeten genoteerd worden op een blanco papier, is dit niet voorhanden dan mogen de gegevens zelfs op een bierkaartje genoteerd worden (bij manier van spreken) de wedstrijd moet steeds doorgaan al zegt de scheidsrechter van niet. De thuisploeg krijgt een boete.
 • E.20 De aanduiding van de scheidsrechter gebeurt door de provinciale scheidsrechter commissie.
 • E.21 Bij een wedstrijdwijziging wordt dit online aangevraagd. Deze aanvraag moet twee weken voor de geplande wedstrijddatum aangevraagd worden.
 • E.22 De wedstrijduitslagen moeten NIET meer doorgebeld worden.
 • E.23 Er wordt onder geen enkel beding contact opgenomen met de VZVB, via mail, telefonisch, Of op eender welke manier, alles gaat via het Liga Zemst bestuur.
 • E.24 Iedere ploeg mag 3 wedstrijdwijzigingen per seizoen doen, anders is het gewoon forfait voor de wedstrijd.
 • E.25 Bij de bekerwedstrijden betalen de twee ploegen de helft van de totale som voor de zaal en de scheidsrechter. Behalve in de finale dan betaald de Liga Zemst. De thuisploeg zorgt wel voor de drank van de bezoekers en de SR.

F. FORFAITS

 • F.01 Een ploeg die tijdens het seizoen DRIEMAAL (3) een Sportief Forfait geeft of krijgt word uitgesloten, zowel voor de competitie als voor de bekerwedstrijden = ALGEMEEN FORFAIT
 • F.02 Indien die ploeg het volgende seizoen terug aansluit start de ploeg in de onderliggende reeks.
 • F.03 Bij zowel een administratieve als sportieve forfait wordt de uitslag van de wedstrijd bepaald op 5 – 0 ten nadele van de in gebreke zijnde ploeg.
 • F.04 ADMINISTRATIEF FORFAIT:
  1° Bij niet betaling binnen de vooropgestelde termijn na de 3de aanmaning.
  2° Mogelijke uitspraken van het Bestuur.
  3° Nog niet speelgerechtigd zijn en deelnemen aan een wedstrijd, idem afgevaardigden.
 • F.05 SPORTIEF FORFAIT:
  1° Een ploeg die in een bepaalde officiële wedstrijd niet aantreed of niet mag aantreden wegens een inbreuk op de reglementen word bestraft met het verlies van de wedstrijd forfait en een boete, in de boete zijn alle kosten verrekend, eveneens een vaste som voor de tegenpartij.
  2° Iedere ploeg die het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter wordt als forfaitgevend beschouwd. Indien beide ploegen om één of andere reden weigeren de wedstrijd te spelen, verliezen beiden met forfait.
  3° Opstellen van een speler of afgevaardigde zonder geldige identiteitskaart.
  4° Deelnemen aan een wedstrijd terwijl men geschorst is voor alle functies idem voor de afgevaardigden.
 • F.06 AANGEKONDIGDE FORFAIT: Minimum 48 uur voor aanvang van de wedstrijd is vaste boete en geen tegemoetkoming voor de tegenpartij.
 • F.07 ALGEMEEN FORFAIT: Niet betalen van openstaande schulden na vierde aanmaning. Opstellen van meer dan één nationale speler.

G. BETALINGEN

 • G.01 De geldelijke boetes en betalingen aan de Liga moeten binnen de vooropgestelde datum betaald zijn. Bij forfaits of uitspraken van de sportcommissie van de V.Z.V.B. en tijdens de laatste maand van de competitie binnen de 10 dagen. De ploegverantwoordelijke zal hiervan verwittigd worden.
 • G.02 BIJ NIET BETALINGEN: Binnen de vooropgestelde termijn, VERWITTIGING Eerste aanmaning, boete 25€. Tweede aanmaning, volgende thuiswedstrijd FF en boete 50€. DERDE aanmaning boete € 100 en niet betaald voor de vooropgestelde datum word Algemeen Forfait.
 • G.03 De naam van de ploeg moet steeds vermeld worden bij iedere overschrijving aan de Liga.
 • G.04 Het voor het nieuwe seizoen te betalen inschrijvingsgeld wordt bepaald in februari.
 • G.05 Het inschrijvinggeld wordt niet terug gestort. Indien een ploeg besluit om niet deel te nemen aan de competitie. Zowel nieuwe als bestaande ploegen.
 • G.06 Liga Zemst heeft een eigen boetesysteem.
 • G.07 In geval een ploeg zijn financiële verplichtingen tegenover de Liga Zemst op het einde van het seizoen Niet nakomt onverminderd de sancties welke tegenover de ploeg worden bevolen, zijn alle gelicentieerde van de ploeg, elk voor hun deel, gehouden tot betaling van de openbare schuld.
 • G.08 Ploegen die overkomen van de V.Z.V.B. of andere Liga en daar nog schulden hebben, moeten deze eerst via de Liga Zemst aanzuiveren. Indien de schulden voor eind september niet betaald zijn zal de desbetreffende ploeg in samenspraak met de V.Z.V.B. uit competitie genomen worden.

H. BRIEFWISSELING

 • H.01 Liga Zemst treedt op als tussenpersoon naar de V.Z.V.B. toe, alle briefwisseling en betalingen gebeuren langs de Liga en niet rechtstreeks naar de V.Z.V.B.
 • H.02 Een klacht of een schrijven kan alleen door de ploegverantwoordelijke gebeuren en moet ondertekend zijn door de ploegverantwoordelijke zoniet word de klacht geklasseerd zonder gevolg.
 • H.03 Klachten worden alleen aanvaard per mail.
 • H.04 Iedere klacht wordt behandeld door een bestuursvergadering.
 • H.05 Bij alle mail steeds de naam en ploegnummer vermelden.
 • H.06 Klachten tegenover scheidsrechters worden steeds doorverwezen naar de V.Z.V.B.

I. VERGADERINGEN

 • I.01 Er wordt per seizoen één algemene vergadering gehouden op het einde van het seizoen. Op de algemene vergadering moet minstens één lid van iedere ploeg aanwezig zijn.
 • I.02 Bij een algemene vergadering die voor een uitzonderlijk voorval wordt samengeroepen, is iedere ploeg eveneens verplicht aanwezig te zijn.
 • I.03 Bij oproeping tot verschijnen tijdens een bestuursvergadering is men verplicht aanwezig te zijn. De betrokken ploeg wordt hiervan op de hoogte gebracht.

J. BETALINGEN EN BOETES ( vanaf 1 juni 2018 )

Betaling inschrijving € 225,00 per ploeg ( per ploeg) Licenties € 16,00 per speler ( met kopij recto/verso ID.)

Laattijdig verzenden wedstrijdblad.

 • Code 01: 1 ste inbreuk VERWITTIGING
 • Code 02: 2de inbreuk € 10,00
 • Code 03: 3de inbreuk € 20,00
 • Code 04: 4de inbreuk en volgende € 50

Invullen van het WSB.

 • Code 09: Foutieve informatie aanvullen op het wedstrijdblad € 5,00
 • Code 10: Laattijdige aankomst van het nodige spelerspotentieel waardoor de wedstrijd te laat aanvangt, 1ste inbreuk € 20,00
 • Code 11: Laattijdige aankomst van thuiskapitein, € 20,00
 • Code 12: Gebrek aan organisatie voor, tijdens of na de wedstrijd (bvb: laattijdig voorleggen van het wedstrijdblad, geen verfrissing,...) € 20,00

Licentielijst.

 • Code 13: Niet vermeldt staan op de licentielijst van een gelicentieerde, per inbreuk € 50,00 en FF

Allerlei.

 • Code 15: Gele kaart, per kaart € 10,00
 • Code 16: Rode kaart, per kaart € 20,00 + boete V.Z.V.B.
 • Code 18: Afwezigheid van de clubafgevaardigde op de Algemene Vergadering € 15,00
 • Code 19: Kalenderwijziging, uitgezonderd in geval van overmacht € 20,00 per wedstrijd.
 • Code 20: Algemeen forfait in de loop van het kampioenschap € 200,00
 • Code 21: Bij het stopzetten van een wedstrijd € 25,00
 • Code 22: Geen schrappinglijst indienen € 25,00
 • Code 23: Laattijdig indienen schrappinglijst € 25,00
 • Code 24: Laattijdige inschrijving voor het kampioenschap € 25,00
 • Code 25: Afwezig bij oproeping bestuursvergadering € 25,00
 • Code 26: forfait € 80,00 waarvan € 40,00 voor de tegenstander.
 • Code 28: Laattijdige aankomst thuiskapitein, vermeld op het wedstrijdblad. € 25,00
 • Code 29: Opstellen van meer dan een nationale € 100,00 + Forfait.
 • Code 30: Laattijdig versturen data en uren van de sporthal € 25,00
 • Code 31: Niet aanwezig zijn bij het oproepen van de V.Z.V.B. voor het uitspreken over een dossier, € 25,00
 • Code 32: Boete V.Z.V.B.
 • Gedaan te Zemst op 24 juni 2018